Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN VOOR LEVERING - versie 2017

Vision Toys and Games is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer KVK 01125310 en is gevestigd aan de Meihuizenweg 13 te Wildervank

BTW-nummer: NL102351004B01

Artikel 1 - Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door te bestellen geeft u aan met de voorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 2 - bestelling en totstandkoming overeenkomst

 • Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat wij een bestelbevestiging verzenden. Deze wordt verstuurd nadat wij een volledig ingevuld bestelformulier van u hebben ontvangen (via de website) of wanneer wij uw bestelling telefonisch of via email hebben aangenomen. De bestelling is niet geldig als wij uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kunnen vaststellen.
 • Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling weigeren of aanvullende voorwaarden stellen.
 • Pre-orders voor nieuwe artikelen op onze website dient U pas te betalen als deze ook daadwerkelijk bij ons zijn binnen gekomen. Voor bijzondere ''made to order'' en artikelen die zich standaard niet in het assortiment van Visiontoys bevinden kan een aanbetaling worden vereist, normaal gezien wordt deze gevraagd bij bestellingen boven de 300 euro, in de regel kan naar eigen inzicht door Vision Toys and Games worden afgeweken van deze regel.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW). 
 • Wij behouden het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen of de bestelling te annuleren.
 • Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden:
  • Afhalen op onze locatie Pin of Kas betaling (Bestellingen dienen na inplannen van een afhaalafspraak binnen 14 dagen te worden opgehaald)
  • PayPal en Credit card betalingen via Paypal
  • IDEAL overschrijving payment service provider Multisafepay
   De internationale codes voor onze rekening zijn:
   IBAN: NL65INGB0003208483
   BIC: INGBNL2A
   Bank ING te Veendam
 • Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen. Als betaaldatum via de bank geldt de datum van bijschrijving op de rekening van Vision Toys and Games. Voor Paypal betalingen geldt de datum van de Paypal overboeking.
 • Een bestelling wordt uitgeleverd als de betaling door ons is ontvangen.

Artikel 4 - Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaar van de geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 5 - Retour zenden en/of ruilen

 • U bent gerechtigd om binnen 14 werkdagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat zonder opgaaf van reden te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. U kunt een retour etiket aanvragen die wij aan u versturen via e-mail en die u kunt uitprinten. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.
 • Een reeds door u betaald bedrag zal verminderd met de in rekening gebrachte verzendkosten binnen 14 dagen na feitelijke retourname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.
 • Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek  De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. De oorsprokelijk betaalde verzendkosten zijn voor uw rekening. Wij betalen de kosten van het retourpakket. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.
 • Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.
 • In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval terugsturen:
  • Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd door onjuiste behandeling
  • Het artikel bevat niet meer alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
  • Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking.
  • In geval van bepaalde collectoritems worden deze niet meer retour genomen, het betreft hier op maat bestelde artikelen die speciaal voor U zijn besteld, In dit geval wordt uitgegaan van maatwerk en kunnen wij geen artikelen retour nemen.
  • Het betreft een artikel die niet bij Visiontoys is gekocht, ook al betreft het hetzelfde artikel. In geval dat wij bewijsbaar een artikel retour ontvangen welke niet bij ons is aangeschaft wordt direct aangifte gedaan bij de politie
  • U kunt uitsluitend artikelen retourneren welke ook daadwerkelijk afkomstig zijn van Visiontoys. Ook al betreft het een zelfde Artikel. Wanneer er geconstateerd wordt doormiddel van een steekproef zichtbaar of onzichtbaar en of bewijs van ons fotolog, dat een retour-artikel niet afkomstig is van Visiontoys, wordt het bedrag dat gemoeid is met de desbetreffende transactie door ons geblokkeerd ten tijden van ons onderzoek. Als uit ons onderzoek blijkt dat een dergelijk artikel niet afkomstig is van Visiontoys, wordt zonder overleg aangifte gedaan van valsheid in geschrifte en/of oplichting. Er kan door Visiontoys besloten worden om verdere communicatie over het gemaakte feit uit te besteden aan een derde partij. In geval dat Visiontoys opzettelijk is gedupeerd en / of dat er is vast gesteld dat er misbruik is gemaakt van onze diensten zijn alle daar door ontstane kosten voor rekening van de desbetreffende koper.

Artikel 6 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in onze publicaties of die van fabrikant bij de door ons geleverde artikelen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
  • Oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade.
  • Ziekte van personeel van verkoper, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper.
  • Maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod.
  • Natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen of ingrijpen door een God.
 • Het is uw eigen risico om de artikelen voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentiehouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.
 • Visiontoys is in geen enkel geval aansprakelijk voor onjuist doorgegeven adres en/of contact informatie door klanten, en het daardoor kwijtraken van bestellingen bij de post. U dient zelf de verantwoording te nemen van het juist invullen van uw gegevens.

Artikel 8 - Privacy statement

Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt.

Artikel 9 - Geschillen

Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Wij behouden niettemin het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.