ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORWAARDEN VOOR LEVERING - versie 2023


Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
1. Website Visiontoys.nl (hierna ook “De website”):
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):
Vision Toys & Games te Meihuizenweg 13 9648LN Wildervank

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk.
U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, niet gebruiken voor commerciële politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden,
alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten.
Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken
tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.
De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet.
U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet en vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website.
U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens
Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en onze Automatisering.
En indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen en betalingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die via deze website zijn verzameld, tenzij nodig voor het doel van de website.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u elders op deze website.
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u ons een e-mail.
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Cookies
Social Media – Cookies zorgen ervoor dat u door middel van buttons content kunt delen via uw social media. Voor de cookies die social media partijen plaatsen en hun privacy beleid verwijzen wij naar de websites van deze partijen.

Artikel 10 - Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten en diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 11 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 12 - Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
De bezorgdiensten die wij gebruiken geven wij toegang tot je adresgegevens.
Aan andere dienstverleners en derden die betrokken zijn bij de verwerking van data.

Vision Toys and Games is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer KVK 01125310 en is gevestigd aan de Meihuizenweg 13 te Wildervank

BTW-nummer: NL001395595B54

Artikel 1 - Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door te bestellen geeft u aan met de voorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 2 - bestelling en totstandkoming overeenkomst

 • Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat wij een bestelbevestiging verzenden. Deze wordt verstuurd nadat wij een volledig ingevuld bestelformulier van u hebben ontvangen (via de website) of wanneer wij uw bestelling telefonisch of via email hebben aangenomen. De bestelling is niet geldig als wij uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kunnen vaststellen.
 • Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling weigeren of aanvullende voorwaarden stellen.
 • Pre-orders voor nieuwe artikelen op onze website dient U pas te betalen als deze ook daadwerkelijk bij ons zijn binnen gekomen. Voor bijzondere ''made to order'' en artikelen die zich standaard niet in het assortiment van Visiontoys bevinden kan een aanbetaling worden vereist, normaal gezien wordt deze gevraagd bij bestellingen boven de 300 euro, in de regel kan naar eigen inzicht door Vision Toys and Games worden afgeweken van deze regel.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW).
 • Wij behouden het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen of de bestelling te annuleren.
 • Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden:
  • Afhalen op onze locatie Pin of Kas betaling (Bestellingen dienen na inplannen van een afhaalafspraak binnen 14 dagen te worden opgehaald)
  • PayPal en Credit card betalingen via Paypal
  • IDEAL overschrijving payment service provider Multisafepay
   De internationale codes voor onze rekening zijn:
   IBAN: NL65INGB0003208483
   BIC: INGBNL2A
   Bank ING te Veendam
 • Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen. Als betaaldatum via de bank geldt de datum van bijschrijving op de rekening van Vision Toys and Games. Voor Paypal betalingen geldt de datum van de Paypal overboeking.
 • Een bestelling wordt uitgeleverd als de betaling door ons is ontvangen.

Artikel 4 - Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaar van de geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 5 - Retour zenden en/of ruilen

 • U bent gerechtigd om binnen 14 werkdagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat zonder opgaaf van reden te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. U kunt een retour etiket aanvragen die wij aan u versturen via e-mail en die u kunt uitprinten. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.
 • Een reeds door u betaald bedrag zal verminderd met de in rekening gebrachte verzendkosten binnen 14 dagen na feitelijke retourname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.
 • Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. De oorsprokelijk betaalde verzendkosten zijn voor uw rekening. Wij betalen de kosten van het retourpakket. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.
 • Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.
 • In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval terugsturen:
  • Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd door onjuiste behandeling
  • Het artikel bevat niet meer alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
  • Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking.
  • In geval van bepaalde collectoritems worden deze niet meer retour genomen, het betreft hier op maat bestelde artikelen die speciaal voor U zijn besteld, In dit geval wordt uitgegaan van maatwerk en kunnen wij geen artikelen retour nemen.
  • Het betreft een artikel die niet bij Visiontoys is gekocht, ook al betreft het hetzelfde artikel. In geval dat wij bewijsbaar een artikel retour ontvangen welke niet bij ons is aangeschaft wordt direct aangifte gedaan bij de politie
  • U kunt uitsluitend artikelen retourneren welke ook daadwerkelijk afkomstig zijn van Visiontoys. Ook al betreft het een zelfde Artikel. Wanneer er geconstateerd wordt doormiddel van een steekproef zichtbaar of onzichtbaar en of bewijs van ons fotolog, dat een retour-artikel niet afkomstig is van Visiontoys, wordt het bedrag dat gemoeid is met de desbetreffende transactie door ons geblokkeerd ten tijden van ons onderzoek. Als uit ons onderzoek blijkt dat een dergelijk artikel niet afkomstig is van Visiontoys, wordt zonder overleg aangifte gedaan van valsheid in geschrifte en/of oplichting. Er kan door Visiontoys besloten worden om verdere communicatie over het gemaakte feit uit te besteden aan een derde partij. In geval dat Visiontoys opzettelijk is gedupeerd en / of dat er is vast gesteld dat er misbruik is gemaakt van onze diensten zijn alle daar door ontstane kosten voor rekening van de desbetreffende koper.

Artikel 6 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in onze publicaties of die van fabrikant bij de door ons geleverde artikelen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
  • Oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade.
  • Ziekte van personeel van verkoper, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper.
  • Maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod.
  • Natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen of ingrijpen door een God.
 • Het is uw eigen risico om de artikelen voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentiehouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.
 • Visiontoys is in geen enkel geval aansprakelijk voor onjuist doorgegeven adres en/of contact informatie door klanten, en het daardoor kwijtraken van bestellingen bij de post. U dient zelf de verantwoording te nemen van het juist invullen van uw gegevens.

Artikel 8 - Privacy statement

Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt.

Artikel 9 - Geschillen

Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Wij behouden niettemin het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.